NEJASNOSTI ZE SEMINÁŘE

Vážení předkladatelé projektových záměrů do výzvy č. 1., na seminářích nám vyvstaly dvě problematické otázky, na něž níže zasíláme vyjádření.

1. musí v případě projektů na dětskou skupinu žadatel dokládat soulad záměru se Strategickým rámcem MAP? Domníváme se, že nikoliv, ale chceme se ujistit.

2. Může předkládaný projekt/žádost o podporu navazovat na více záměrů uvedených ve Strategickém rámci MAP? Pokud ano, rovnají se celkové možné výdaje takového projektu součtu předpokládaných výdajů uvedených v SR MAP? (např. projekt bude navazovat na dva záměry, jeden bude mít v SR MAP výdaje ve výši 1 mil. Kč a druhý záměr 3 mil. Kč, tj. celkově může být projekt za 4 mil. Kč?)
 

Odpovědi:

ad 1) V MAP musí být zanesené pouze projekty mateřských škol zřízených dle školského zákona - viz specifická kritéria přijatelnosti na str. 59 specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48. Na dětské skupiny se podmínka zanesení projektového záměru v MAP nevztahuje.

ad 2) Ano, je možné slučovat více projektových záměrů v MAP od jednoho žadatele do jedné žádosti o podporu. Zároveň by se sčítaly celkové výdaje uvedené v MAP u jednotlivých projektových záměrů (tj. celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu by se rovnaly součtu částek uvedených v MAP).