Realizace OPZ+

Rozvoj MAS Hustopečsko z OPZ+

Od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2025 realizuje MAS Hustopečsko, z.s. na svém území projekt s názvem Rozvoj MAS Hustopečsko z OPZ+, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+.

Cílem projektu je prostřednictvím vhodných aktivit zajistit pomoc a podporu jednotlivcům při řešení jejich specifických problémů a cíleně tak odstraňovat bariéry jejich sociálního začlenění, tj. budovat pevnou a soudržnou místní společnost s důrazem na její konkrétní potřeby, které jsou zohledněny při plánování a přípravě jednotlivých akcí aktivit projektu. Aktivity projektu zajistí kvalitativně a kvantitativně potřebné kapacity podpory pro cílové skupiny identifikované ve spolupráci s místními aktéry (OSPOD, PPP, poskytovatelé sociálních služeb, školy, obce, školy). 

Prostřednictvím dalšího budování vztahů mezi zapojenými partnery a dalšími relevantními organizacemi (zapojenými do řešení problémů CS) bude posílena bezpečnost jednotlivců i komunity a vytvořena funkční podpůrná síť pro prevenci a řešení problémů jednotlivců i společnosti. Díky aktivitám projektu tak dojde k částečné kompenzaci chybějících kapacit sociální práce a sociálních a komunitních služeb. Ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu budou zajištěny podmínky pro výkon práce během celého kalendářního roku. Bezpečná, soudržná komunita a dobré místní vazby jsou základním předpokladem, jak předejít odlivu obyvatel do větších měst, které disponují širší nabídkou služeb a práce. 

Projekt je rozdělen do klíčových aktivity

KA1 Podpora neformálních pečujících - realizace pomocí partnerů  Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s. a Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

KA3 Podpora duševního zdraví rodin na Hustopečsku

KA4 Venkovské komunitní tábory