Výzva č. 4 PRV

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD:  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 15.2.2022

Termín příjmu žádostí: od 15.2.2022 - 23.3.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 15.6.2022

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS vždy po telefonické domluvě a upřesnění místa a času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Hustopečsko, z.s., pro které je schválena SCLLD (http://www.mashustopecsko.cz/sclld-mas-hustopecsko-2014-2020).  

Podrobnější informace: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Odkaz na pravidla Portál Farmáře:

- Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře Program rozvoje venkova (2014 – 2020) CmDocument (szif.cz)

- Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře Program rozvoje venkova (2014 – 2020) CmDocument (szif.cz)

Soubory ke stažení