Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko 2014-2020

Pro období 2014-2020 připravují MAS strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci kterých analyzují svá území, jejich potřeby a požadavky a definují možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.

Strategie byla zpracována jako ucelený střednědobý strategický dokument komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Hustopečsko reagující na konkrétní potřeby v území. Je výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti na principu metody Leader.  Vychází z přístupu plánování zdola nahoru a prohlubování místního partnerství mezi všemi skupinami společnosti. Do zpracování strategického dokumentu byli zapojeni také místní obyvatelé z území k jednotlivým oblastem strategie. Strategie byla během svého průběhu zpracování několikrát aktualizována a průběžně doplňována novými podměty místních aktérů. Již samotnou tvorbou strategie napomohla k prohlubování místního partnerství.

Cílem strategie je přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním přírodních, kulturních a lidských zdrojů MAS Hustopečska a ke zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu. Umožnit aktérům místního rozvoje uskutečňovat jejich nápady a vize.

Integrovaná rozvojová strategie MAS Hustopečsko je v souladu s příslušnými prioritami a strategickými cíli koncepčních dokumentů schválených na vyšších organizačních úrovních administrativní hierarchie (Evropská unie, stát, region NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj).

Dokumenty strategie ke stažení: