Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Spustili jsme pro vás nové webové stránky. 

MAS Hustopečsko, o. s
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
maska-stin

O nás

Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Naše sdružení bylo založeno 17. srpna roku 2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. Aktivity rozvíjíme na Hustopečsku, ve spádovém obvodu města Hustopeče - odtud název Hustopečsko. Pracujeme na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu na základě partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru.

Stanovy

Stanovy v elektronické podobě si můžete stáhnout ve složce – Dokumenty .

 

Úplné znění stanov

MAS Hustopečsko, z. s.

 

Článek I – Úvodní ustanovení

 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen „spolek“).
 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007 a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považován za spolek. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis.značkou L12609.
 3. IČ: 226 67 229.

 

Článek II – Sídlo spolku

Sídlo spolku je na adrese Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, 691 06.

 

Článek III – Účel spolku

Účelem spolku je všestranná podpora udržitelného rozvoje území venkovského charakteru, zejména činností zajištující rozvoj a fungování obcí, neziskových organizací, živnostníků, malých a středních podnikatelů a dalších subjektů působících na území spolku.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu v rámci své hlavní činnosti naplňováním Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko touto činností:

1. Komunitně vedený místní rozvoj – ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Evropské unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou; Komunitně vedený místní rozvoj:

 • se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
 • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,
 • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

2. zajištěním administrativní, organizační a poradenské činnosti spojené s přípravou projektů a zajištěním jejich realizace v integrovaném nástroji s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a strukturálních fondech EU, podle stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé programy,

3. administrativní, organizační a poradenská činnost při rozvoji území MAS Hustopečsko a zpracování rozvojových projektů,

4. podněcování aktivní spolupráce na bázi otevřeného místního partnerství mezi jednotlivými partnery spolku,

5. aktivní spolupráce s dalšími partnerskými spolky (např. jiné MAS, Dobrovolné svazky obcí, atd.),

6. monitoring území, tvorba analýz a strategických plánů za účelem rozvoje území a zajištění jejich následného plnění a evaluace,

7. zprostředkování zahraničních i tuzemských kontaktů a partnerů.

Vedle výše uvedených činností, které jsou považovány za hlavní činnost spolku, vyvíjí spolek další vedlejší činnosti na podporu hlavní činnosti. Vedlejší činnosti jsou popsány v článku VI.

Článek IV – Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členové spolku musí být:

a. fyzické osoby starší 18ti let s trvalým bydlištěm, sídlem nebo provozovnou v regionu územní působnosti MAS

b. právnické osoby sídlem nebo provozovnou v regionu územní působnosti MAS

c. obce, města, svazky obcí které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy a souhlasí se stanovami spolku.

2. Členství vzniká po schválení písemné žádosti o přijetí členskou schůzí. Členský příspěvek nový člen zaplatí do konce aktuálního kalendářního roku. Výše členského příspěvku je stanovena na jednání členské schůze.

3. Členství zaniká:

a. vystoupením písemným sdělením spolku,

b. rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena pro opakované nebo závažné porušení povinností vyplývajících ze členství a neplacení členských příspěvků ani v náhradní lhůtě členům ze zaplacení členského příspěvku poskytnuté; proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku,

c. úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby,

d. zánikem spolku.

 

4. Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“). Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen je povinen se přihlásit k některé ze zájmových skupin při zachování uvedeného pravidla stanovení příslušnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

5. Spolek vede seznam členů v elektronické formě. V seznamu členů vede tyto údaje:

u fyzické osoby

a. příjmení a jméno

b. datum narození

c. trvalé bydliště

d. identifikační číslo, jedná-li se o osobu podnikající

u právnické osoby

a. název, sídlo a identifikační číslo

b. osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv

c. osoba jednající jako statutární orgán

c. kontaktní údaje – telefon, mail, webová stránka

d. příslušnost k veřejnému sektoru nebo soukromému sektoru, příslušnost k zájmové skupině

e. vznik a ukončení členství ve volených orgánech spolku

f. datum vzniku členství ve spolku

g. datum skončení členství ve spolku.

6. Na webových stránkách spolku se zveřejní z údajů vedených v seznamu členů se souhlasem člena jméno a příjmení u fyzické osoby, název a sídlo u právnické osoby, identifikační číslo, kontaktní údaje.

7. Práva člena spolku:

a. Podílet se na činnosti spolku, právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu

b. Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku

c. Volit orgány spolku

d. Být volen do orgánů spolku

e. Svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku

8. Povinnosti člena spolku:

a. dodržovat stanovy spolku

b. plnit povinnosti a poskytnout spolku nutnou součinnost k plnění povinností, vznikajících v souvislosti s realizací programu SCLLD na svém území

c. svědomitě vykonávat funkce ve spolku (např. účast na členských schůzích)

d. dbát o dobré jméno spolku, chovat se čestně vůči spolku

e. platit členské příspěvky, pokud budou stanoveny

9. MAS Hustopečsko má definované základní zájmové skupiny. Konkrétně se jedná o:

a. Podpora malého a středního podnikání

b. Rozvoj komunitní společnosti

c. Vzdělávací a sociální služby

d. Životní prostředí

e. Obce

Článek V – Orgány spolku

MAS Hustopečsko má vytvořeny tyto orgány: členskou schůzi jako nejvyšší orgán, předsedu jako statutární orgán, programový výbor jako rozhodovací orgán, výběrovou komisi jako výběrový orgán a kontrolní a revizní komisi jako kontrolní orgán spolku.

 

Oddíl 1 - Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávána programovým výborem minimálně jedenkrát za rok elektronickými nebo písemnými pozvánkami nebo z podnětu min. jedné třetiny členů v případě, že o to elektronicky nebo písemně požádají.
 2. Členská schůze nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS.
 3. Členská schůze tvořena všemi členy MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání členské schůze. K zajištění tohoto pravidla lze poměrným způsobem upravit váha hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce.
 4. Jednání členské schůze je upraveno jednacím řádem.
 5. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 6. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 
 7. Při rovnosti hlasů je třeba o návrhu dále jednat a dojít takového konsensu, který je přijatelný pro většinu. Pak je možné o návrhu hlasovat znova.
 8. Na žádost člena lze písemně zaznamenat jeho stanovisko se zdůvodněním, proč se tak rozhodl.
 9. Do kompetence členské schůze spadá:
 • Schválení stanov, jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů spolku.
 • Stanovení výši a termínu splatnosti členských příspěvků.
 • Zřízení povinných orgánů: statutární, rozhodovací, kontrolní a výběrový orgán.
 • Volba členů orgánů spolku - počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání.
 • Rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena spolku.
 • Distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD
 • Schvalování rozpočtu a finančního plánu.
 • Schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.
 • Rozhodování o fúzi nebo zrušení spolku.
 • Schvalování členství spolku v dalších organizacích.
 • Schvalování dalších rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo jiné dokumenty, které se zásadním způsobem týkají činnosti spolku.
 • Vymezení, případně úprava vymezení zájmových skupin.

Proces jednání členské schůze:

 • Statutární orgán nebo jím pověřená osoba zašle pozvánky v elektronické nebo v písemné podobě nejméně 30 dní před konáním členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
 • Jednání členské schůze řídí statutární orgán nebo jím pověřená osoba.
 • V případě, že se do 30 minut po termínu svolané členské schůze nesejde minimálně polovina členů spolku, svolá předsedající náhradní členskou schůzi.
 • Náhradní členská schůze je svolána osobou, která iniciovala původní zasedání novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členské schůze na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.
 • Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakékoli účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů při zachování pravidla podle odst. 3.
 • V případě náhradní členské schůze nesmí být změněn program původní členské schůze.
 • Statutární orgán spolku nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení.

 

Oddíl 2 - Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Funkční období je 5 let. Opakované zvolení je možné. Je volen a odvoláván členskou schůzí veřejnou nebo tajnou volbou.
 2. Předseda je oprávněn k samostatnému jednání jménem spolku. Podepisuje se tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.
 3. Předsedovi jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami nebo zákonem svěřena jinému orgánu spolku a je pověřen kompetencemi k rozhodování vůči orgánům a osobám, se kterými jedná, a to vždy v drobných operativních záležitostech.
 4. Předsedu v případě nepřítomnosti zastupuje i jiný člen v rozsahu předsedou udělené plné moci.

 

Oddíl 3 – Programový výbor

 1. Programový výbor je dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 rozhodovacím orgánem. Za svou činnost je odpovědný členské schůzi.
 2. Členové programového výboru musí být voleni ze všech členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo pro hlasovací práva se uplatní ve složení programového výboru.  
 3. Je-li členem programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu
 4. Předsedu programového výboru si volí programový výbor na svém zasedání.
 5. Nejmenší počet členů programového výboru jsou 3 a počet musí být vždy lichý. Konkrétní počet členů určí členská schůze při volbě členů pro příslušné funkční období. Funkční období je 5 let.
 6. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 7. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné.
 8. Je-li členem programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 9. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rovnosti hlasů je třeba o návrhu dále jednat a dojít takového konsensu, který je přijatelný pro většinu. Pak je možné o návrhu hlasovat znova.
 10. Předseda svolává a řídí zasedání programového výboru. Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání programového výboru do 7 dnů od jejího ukončení.
 11. Do jeho kompetence spadá zejména:

a. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem); samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,

b. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ostatními zaměstnanci; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,

c. schvaluje způsob hodnocení, výběrů projektů, zejména výběrová kritéria,

e. schvaluje výzvy k podávání žádostí,

f. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise,

g. vede seznam členů spolku,

h. svolává členskou schůzi nejméně 1x ročně,

ch. schvaluje další vnitřní předpisy s výjimkou těch, které schvaluje členská schůze.

i. schvaluje evaluační plán SCLLD.

12. Při rozhodování o projektech musí mít nejméně 50 % hlasů členové, kteří nenáleží k veřejnému sektoru. 

 

Oddíl 4 – Výběrová komise

1. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

2. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. 1 roku, opakované zvolení je možné. Počet členů výběrové komise je nejméně 9 členů.

3. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

4. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv; toto pravidlo pro hlasovací práva se uplatní ve složení výběrové komise. Při rozhodování o projektech musí mít nejméně 50 % hlasů členové, kteří nenáleží k veřejnému sektoru. Při rovnosti hlasů je třeba o návrhu dále jednat a dojít takového konsensu, který je přijatelný pro většinu. Člena může zastupovat pouze zplnomocněná osoba a také ten, kdo je ve stejné zájmové skupině.

5. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

6. Výběrová komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.  Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.

7. Ze zasedání výběrové komise se pořizuje zápis, který ověřují minimálně dva vybraní členové komise. Předseda výběrové komise nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 7 dnů od jejího ukončení.

8. Do kompetence výběrové komise spadá zejména:

 • Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie.

 

Oddíl 5 – Kontrolní a revizní komise

 1. Členové kontrolní a revizní komise musí být voleni z členů spolku.
 2. Je-li členem kontrolní a revizní komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 3. Kontrolní a revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
 4. Kontrolní a revizní komise má nejméně 3 členy, počet členů musí být vždy lichý. Konkrétní počet členů určí členská schůze při volbě členů kontrolní a revizní komise pro příslušné funkční období. Funkční období členů kontrolní a revizní komise je 5 let.
 5. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní a revizní komise rovné.
 6. Je-li členem kontrolní a revizní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Člena může zastupovat pouze zplnomocněná osoba, a také ten, kdo je členem stejné zájmové skupiny.
 7. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 8. Předseda kontrolní a revizní komise nebo jím pověřená osoba svolává zasedání kontrolní a revizní komise nejméně jedenkrát ročně.
 9. Kontrolní a revizní komise podává členské schůzi zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti min. 1x ročně.
 10. Do kompetence kontrolní a revizní komise spadá zejména:
 • Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku.
 • Dohled na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategie.
 • Nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a kontrola tam obsažené údaje.
 • Svolání mimořádného jednání členské schůze a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS.
 • Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.
 • Zodpovědnost za monitoring a hodnocení strategie.
 • Zpracování evaluačního plánu SCLLD.

  11. Ze zasedání kontrolní a revizní komise se pořizuje zápis, který ověřují minimálně dva vybraní členové komise. Předseda kontrolní a revizní komise nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 7 dnů od jejího ukončení.

 

Článek VI – Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, příjem z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 3. Vedle hlavní činnosti realizované na základě SCLLD (článek III  bod 1) vyvíjí spolek také vedlejší činnost. Vedlejší činnost nesmí být v rozporu s posláním spolku. Příjmy z vedlejší činnosti slouží podpoře hlavní činnosti spolku. Jako vedlejší hospodářskou činnost vykonává spolek tyto činnosti a to zejména:

a. Zprostředkování obchodu a služeb

b. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

c. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

d. Pronájem a půjčování věcí movitých

e. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

f. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

g. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

h. Fotografické služby

i. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

j. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

k. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

l. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

m. Poskytování technických služeb

n. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 

4. Způsob užití příjmu v souladu s účelem spolku stanoveným v článku III.:

a. finanční prostředky do výše 1.000,- Kč pokladník spolku nepředkládá programovému výboru.

b. finanční prostředky 1.001,- Kč až 10.000,- Kč pak nechá pokladník schválit statutárním orgánem – předsedou spolku nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedou spolku.

c. finanční prostředky 10.001,- Kč a více již musí nechat pokladník schválit programovým výborem.

5. Prostředky nevyužité do konce kalendářního roku se převádí do následujícího kalendářního roku.

6. Činnosti související s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) jsou poskytovány zdarma a náklady či výnosy s nimi spojené budou v účetnictví odděleny od ostatních činností (řeší se případně dělením úvazku).

 

Článek VII – Společná ustanovení

1. Členství ve volených orgánech zaniká:

a. uplynutím funkčního období,

b. rezignací,

c. smrtí,

d. odvoláním,

e. dohodou o ukončení členství v orgánu.

2. Rezignuje-li člen orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace na adresu MAS popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu MAS.

3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání členské schůze, která zvolí nového řádného člena orgánu. Zvolit může i toho, kdo byl kooptován.

4. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřených ve sboru.

5. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

6. V odůvodněných případech se jednání volených kolektivních orgánů může uskutečnit s využitím technických prostředků nebo se fyzického jednání mohou jednotliví členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

7. Jednání volených kolektivních orgánů s výjimkou výběrové komise se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

8. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

9. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Platí však, že oba musí být ze stejné zájmové skupiny. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho  člena voleného orgánu.

10. Člen spolku může být členem pouze jednoho z volených orgánů spolku (týká se pouze programového výboru, výběrové komise a kontrolní a revizní komise).

 

Článek VIII – Zrušení a zánik spolku

1. Spolek se zruší rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.

2. V případě, že zrušením spolku nepřechází jeho případný majetek na právního nástupce, jmenuje členská schůze likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky spolku. Po ukončení likvidace likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem, že bude převeden jiné právnické osoby na charitativní účely nebo s ním naloží podle rozhodnutí programového výboru.

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

 

 

 

Článek VIII – Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 16.3.2021 schválením členskou schůzí per rollam komunikací a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 23.10.2015.

Datum: 16.3.2021                                           

 

Soubory ke stažení

Orgány MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapa projektů

obsah-stin

Kontaktuje nás...

paticka-mapa

Poloha MAS Hustopečska v rámci Jihomoravského kraje a České republiky

Zobrazit více

nahoru